Преустройство

Преустройството  често е свързано с :

Промяна на предназначение:

  •  промяна в начина на ползване –не винаги се извършват СМР.

Реконструкция:

  • Възстановяване
  • замяна на конструктивни елементи
  • основни части
  • съоръжения или инсталации
  • изпълнение на нови такива,с които се увеличават носимоспособността,устойчивостта и трайността на строежите.

Преустройството  е свързано с изготвяне и съгласуване на проект,строително разрешение и въвеждане в експлоатация след извършване  на СМР.

В Закона за устройство на територията (ЗУТ),чл.151 са упоменати случаите в които не се изисква строително разрешение  при преустройства.